Witamy na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Radomsku

2


 
Oświadczenie Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku

W związku z publikacją w dniu 08.10.2018 roku na portalu internetowym radomsko.naszemiasto.pl artykułu: Wybory Radomsko 2018: PiS o sobotniej akcji w Szpitalu Powiatowym [zdjęcia, film] słów Pana Szymona Zyberynga dotyczących funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Radomsku pragnę przestawić poniższe wyjaśnienia.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielanych jest dziennie około 90 porad medycznych, których ilość wzrasta znacznie w okresie jesienno-zimowym. Tylko w 2017 roku Szpitalny Oddział Ratunkowy radomszczańskiego szpitala udzielił prawie 30 tyś. świadczeń medycznych u osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia w znacznej mierze mieszkańcom Radomska i powiatu radomszczańskiego. W stosunku do 2016 roku ilość udzielanych porad medycznych w 2017 wzrosła o 6,81 %. Personel oddziału dokłada wszelkich starań, aby pomoc udzielana pacjentom była jak najszybsza i najbardziej skuteczna. Z przeprowadzonej analizy skarg na działalność wskazanej jednostki organizacyjnej szpitala wynika, iż funkcjonuje ona prawidłowo oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. W 2017 roku na działanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wpłynęły tylko 2 skargi, zaś do dnia dzisiejszego - 4.

Tego typu wypowiedzi dotyczące organizacji jednostek organizacyjnych szpitala wypowiadane w mediach powodują obniżenie prestiżu szpitala w szczególności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracujących w nim ludzi oraz godzą w dobre imię Szpitala Powiatowego w Radomsku.

 

W imieniu Szpitala Powiatowego w Radomsku: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Artur Flejterski

 


 
POZ Szpital Powiatowy Radomsko

WYPEŁNIJ DOSTĘPNĄ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ DEKLARACJĘ

Zgłoś się do nas i skorzystaj z bezpłatnych porad lekarza POZ w ramach umowy z NFZ
Gwarantujemy m. in. bezpłatne porady w budynku szpitala w ramach umowy NFZ
w godzinach 8-18 (od poniedziałku do piątku)

INFORMACJE INSTRUKCJA ZAPISZ SIĘ
 
Komunikat w sprawie pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących jakości wody w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku dementuje nieprawdziwe informacje odnośnie złej jakości wody i istniejącego zagrożenia dla pacjentów jakie zostały przekazane podczas konferencji jaka odbyła się w dniu dzisiejszym przez budynkiem szpitala i w której uczestniczyli lokalni działacze PIS.

Jednocześnie informujemy, iż Szpital posiada własne niezależne od sieci miejskiej, ujęcie wody podlegające systematycznej kontroli. Woda, z której korzystają pacjenci i personel szpitala jest czysta, nie ma zagrożenia bakteriologicznego.

Nadmieniamy, że Szpital Powiatowy w Radomsku po pojawieniu się informacji o skażeniu komunalnego ujęcia wody natychmiast przekazał stosowne wyjaśnienia do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o braku zagrożenia dla hospitalizowanych pacjentów.

Jednocześnie wskazujemy, że żaden z uczestników konferencji nie zwrócił się do przedstawicieli szpitala celem uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie.
W imieniu Szpitala Powiatowego w Radomsku - Przemysław Drozdek, Kierownik Kancelarii Szpitala.


 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć

Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć.

 

1. Wymagane kwalifikacje kandydata -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151, poz. 896)

  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie pediatrii
  • prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej
  • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

 2. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający to prawo wykonywania zawodu,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV)
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
  • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do naboru,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 

Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Osoby zainteresowane składają oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko.

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w siedzibie Szpitala.

5. Składanie ofert – osoby zainteresowane  proszone są o składanie dokumentów na adres: Szpital Powiatowy w Radomsku, 97-500 RADOMSKO ul. Jagiellońska 36, w zamkniętej kopercie z adnotacją „NABÓR  NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO z IZBĄ PRZYJĘĆ” wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata.


 

Fundusze Unijne

 

Szpital Powiatowy w Radomsku w ramach realizacji projektu pn. „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość świadczonych usług
w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”,
którego celem jest zwiększenie dostępności i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalnej polityki zdrowotnej, poprzez inwestycję w wyposażenie niezbędne do świadczenia usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, podpisał właśnie umowy na dostawę sprzętu
o wartości 6 929 015,54 PLN. Aparatura medyczna będzie wdrożona do 19 lipca 2018r. W ramach projektu zakupione zostały:

 

diatermia z przystawką argonową wraz z generatorem ultradźwiękowym, laser chirurgiczny, napęd ortopedyczny, śródoperacyjny neuromonitoring, zestaw bronchoskopowy z torem wizyjnym oraz myjnią, aparat RTG typu ramię C, aparaty do regulacji temperatury ciała, narzędzia chirurgiczne, nóż wodny, stacje komputerowe dedykowane dla CBO, sterylizator plazmowy, stół operacyjno- ortopedyczny wraz z wyposażeniem, zestaw do laparoskopii, histeroskopii i artroskopii, aparat RTG typu kardiologicznego, stół operacyjny z pływającym blatem, tor wizyjny z wyposażeniem oraz zestawem endoskopów oraz urządzeniem do archiwizacji i integracji danych, aparat do znieczulenia odcinkowego, podnośnik dla pacjentów, urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zestaw do intubacji
z wyposażeniem , analizator parametrów krytycznych, aparat do pomiaru indeksu bispektralnego, aparaty do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy, monitor hemodynamiczny, kardiomonitor do pracy w warunkach MR, monitor transportowy
z rozbudową centrali, respirator pneumatyczny do pracy w pracowni MR, skaner naczyń żylnych, tor wizyjny urologiczny z oprzyrządowaniem

 

 

Umowa o dofinansowanie nr WND-RPLD.07.02.00-10-0009/17 z dn. 28.06.2017r.,
w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Fundusze Unijne


 

Gmina Kleszczów przekazała środki finansowe dla Szpitala Powiatowego
w Radomsku na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Szpital Powiatowy w Radomsku dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:

  • monitora do pomiaru hemodynamicznego – 1 szt.

Na ten cel Szpital otrzymał dotację celową w wysokości 50.000 zł z budżetu Gminy Kleszczów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 52 704,00 zł, z czego 2 704,00 zł to środki wydatkowane przez naszą placówkę.

Dzięki zakupowi nowoczesnego monitora hemodynamicznego PulsioFlex PiCCO - urządzenia do małoinwazyjnych pomiarów hemodynamicznych z modułem rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, możliwe jest monitorowanie i pomiar funkcji pracy serca. Monitor dostarcza szybkiej informacji na temat pacjenta wykrywając zmiany parametrów hemodynamicznych z każdym uderzeniem serca, co czyni diagnostykę, postawienie diagnozy różnicowej oraz podjęcie decyzji na temat leczenia prostymi, szybkimi oraz wydajnymi. Monitor pozwala wykrywać i monitorować zmiany zachodzące po podaniu leków z każdym uderzeniem serca i konsekwentnie dostosowywać dawkę leków oraz ich rodzaje. Ponadto szpital poprzez zakup sprzętu medycznego poprawił standard oferowanych usług medycznych a także poprawił warunki bytowe pacjentów korzystających z usług szpitala.


gmina-kleszczow

 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

baner

 

Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale, które są w sieci szpitali. Będą udzielać pomocy - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej. Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki można ją umówić telefonicznie. Taką wizytę można umówić tylko w poradni nocnej pomocy znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy lub mieszkamy w uzasadnionych medycznie przypadkach. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. Na terenie powiatu radomszczańskiego zadanie to będzie realizowane tak jak dotychczas przez Szpital Powiatowy w Radomsku. 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje