Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć Drukuj

Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Dziecięcego z Izbą Przyjęć.

 

1. Wymagane kwalifikacje kandydata -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151, poz. 896)

  • tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie pediatrii
  • prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej
  • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

 2. Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający to prawo wykonywania zawodu,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV)
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
  • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do naboru,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 

Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu  kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Osoby zainteresowane składają oświadczenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko.

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w siedzibie Szpitala.

5. Składanie ofert – osoby zainteresowane  proszone są o składanie dokumentów na adres: Szpital Powiatowy w Radomsku, 97-500 RADOMSKO ul. Jagiellońska 36, w zamkniętej kopercie z adnotacją „NABÓR  NA STANOWISKO KIEROWNIKA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO z IZBĄ PRZYJĘĆ” wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata.


Poprawiony: środa, 27 czerwca 2018 14:21
 

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje