Zakłady i pracownie Drukuj

Zakład Rehabilitacji tel. 044 685-47-80

 • Dział Fizjoterapii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej tel. 044 685-47-59

 • Punkt Pobrań
 • Bank Krwi

Zakład Mikrobiologii tel. 044 685-47-13

Zakład Diagnostyki Obrazowej tel. 044 685-47-63

 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Gabinet Mammografii
 • Gabinet Densytometrii
 • Pracownia USG tel. 044 685-47-63
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej nr 1

Pracownia EEG tel. 044 685-47-22

Pracownia Badania Pola Widzenia tel. 044 685-47-22

Pracownia Audiometrii tel. 044 685-47-22

Pracownia Endoskopii tel. 044 681-08-65

Pracownia Bronchofiberoskopii tel. 034 327-20-78

Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia tel. 044 685-47-35

 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy tel: 044 685-47-93 lub 506-044-543

Kierownik: mgr Agata Śliskowska vel Śliska - specjalista opieki długoterminowej

Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy zlokalizowany jest w budynku przy ul. Jagiellońskiej 36.

Udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest placówką o profilu ogólnym dla osób dorosłych.

Może objąć opieką 30 pacjentów. Obecnie w zakładzie pracuje: 17 pielęgniarek, 2 fizjoterapeutów, psycholog, terapeuta zajęciowy, logopeda .Opiekę lekarską sprawuje lekarz specjalista chorób wewnętrznych, neurolog, psychiatra .

Do zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skalą Barthel uzyskał 40 punktów lub mniej.

Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia chorych przewlekle oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Odbiorcami świadczeń są więc osoby, które ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samo-pielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym a w szczególności:

 • osoby ze schorzeniami neurologicznymi
 • z chorobami naczyń mózgu
 • po przebytym udarze mózgu
 • z zespołami otępiennymi w tym z chorobą Alzheimera
 • ze stwardnieniem rozsianym
 • z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • z przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów
 • po skomplikowanych złamaniach, urazach
 • po skomplikowanych złamaniach, urazach
 • z trudno gojącymi się odleżynami
 • ze schorzeniami geriatrycznymi.

Celem pobytu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym jest:

 • poprawa stanu zdrowia,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego,
 • Aktywizacja i usprawnianie ruchowe
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 • umacnianie zdrowa,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny lub opiekunów do samoopieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych.

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy zapewnia następujący zakres świadczeń:

Usługi zdrowotne:

 • pielęgnacyjne (wynikające z diagnozy pielęgniarskiej)
 • rehabilitacyjne (aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie)
 • lecznicze (leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne)
 • diagnostyczne (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych) niezbędne do monitorowania stanu zdrowia chorego lub interwencji w przypadku zaostrzenia objawów choroby.
 • dietetyczne
 • terapia zajęciowa
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • wsparcie psychologiczne

Usługi socjalno- opiekuńcze:

 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych
 • aktywizacja
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 • zapewnienie dostępu do różnych form pomocy socjalnej

Osoba przebywająca w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu , rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

O skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może wystąpić:

 • osoba ubiegająca się o skierowanie samodzielnie,
 • jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny,
 • podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Wniosek o przyjęcie do zakładu i wymagana dokumentacja w załączeniu. Do wniosku należy dołączyć aktualną decyzję o wysokości świadczeń emerytalno - rentowych.

Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2016 10:46
 

Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.

Unijna Dyrektywa o Ciasteczkach - Informacje